History

What is Baguazhang?

The Eight Trigrams

The Boxer Rebellion

Dong Hai Chuan (1796-1880) The originator of Ba Gua Zhang

Liang Zhen Pu (1863-1932) Student of Dong Hai Chuan

Li Zi Ming (1902-1993) Student of Liang Zhen Pu

Yin Fu (1842-1911) Student of Dong Hai Chuan

Ma Wei Qi – Student of Dong Hai Chuan

Ma Gui (1853-1940) Student of Yin Fu

Fu Zhen Song – Student of Ma Gui, sworn brother of Sun Lu Tang

Cheng Ting Hua (1848 – 1900) Student of Dong Hai Chuan

Sun Lu Tang (1859-1933) Student of Cheng Ting Hua

An Introduction to Mei Hua Zhuang